Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 33

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_33_2020.pdf