Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka 42

103.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov.

104.VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava

105.OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 102/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

106.OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021,ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_42_2021.pdf

Vydané: 3.marca 2021
Zdroj: ÚVZ SR