Voľné pracovné miesto

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ Rožňava sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ Rožňava prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli open.slovensko.sk najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

HORE
Facebook RUVZRV