VYHLÁŠKA 265 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Výhláška 265 v PDF formáte TU

265
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež
v územnom obvode okresu Rožňava


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto
vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození
verejného zdravia:


§ 1

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje obmedziť nasledovné
zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode
okresu Rožňava zákazom prezenčného vzdelávania:
a) 2. stupeň základných škôl,
b) gymnáziá,
c) stredné odborné školy,
d) základné umelecké školy,
e) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami
podľa § 24 ods. 1 písmen a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z., zariadením sociálnych služieb alebo zariadením
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 2
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.


Mgr. Jozef Varga v. r.
regionálny hygienik
poverený výkonom funkcie