Výskyt TBC v okrese Rožňava

Dňa 27.12.2022 boli na RÚVZ so sídlom v Rožňave doručené hlásenia o 2 aktívnych formách TBC u 23 roč. muža a dvojročného dieťaťa z obce Nižná Slaná v okrese Rožňava. Chorí boli izolovaní na príslušných infektologických pracoviskách. Spolu s dvojročným dieťaťom bola na hospitalizáciu prijatá aj jeho 3 mesačná sestra, u ktorej sa ďalšími vyšetreniami dňa 10.1.2023 potvrdila TBC.

V súvislosti so vzniknutou situáciou pľúcna ambulancia pri NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. začala so šetrením úzkych kontaktov. Exponovaných je 89 osôb, z toho 52 detí. Štrnástim osobám s latentnou (skrytou) formou infekcie bola nasadená preventívna antituberkuloidná liečba. Nové aktívne formy neboli zistené.

V šetrení sa naďalej pokračuje. Vyšetrenia je potrebné urobiť komplexne vrátane anamnestického vyšetrenia, odberov krvi, vykonania tuberkulínovej skúšky a RTG vyšetrenia pľúc.

Dňa 12.1.2023 zasadala protiepidemická komisia okresu Rožňava, aby sa urýchlil proces vyšetrenia kontaktov a dohodol spôsob ich dopravy na ambulanciu. Výsledkom jednania bola dohoda o konkrétnych termínoch vyšetrení, dopravy kontaktov na ambulanciu, lekárom bola prisľúbená pomoc aj zo strany obce N. Slaná, Policajného zboru SR a Mestskej polície v Rožňave.

Epidemiologická situácia vo výskyte TBC v okrese Rožňava má za posledných 10 rokov klesajúci trend. Posledné ochorenia v okres boli hlásené v roku 2018. Rovnako vývoj chorobnosti na TBC v rámci Slovenska má klesajúcu tendenciu avšak v rámci krajov je chorobnosť v Prešovskom a Košickom kraji vyššia ako v ostatných častiach Slovenska.

Je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že pravidelné povinné očkovanie detí proti TBC bolo ukončené k 1.1.2012. Dorastajúca populácia tak nemá dostatočnú ochranu proti tomuto ochoreniu.