Výtvarná výzva pre deti a mládež

Úrad verejného zdravotníctva a príslušné regionálne úrady vyhlásili v  súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi výtvarnú výzvu.  Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Témou medzinárodného dňa je pre rok 2022 ,,Riešenie drogových výziev v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and humanitarian crises”).

S blížiacimi sa prázdninami a pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi je tu čas na to, aby sme sa zamysleli, ako využívajú  voľný čas deti a mládež, ale aj my dospelí ako ich príklad. Existuje nekonečné množstvo možností využívania voľného času, no osožné sú pre nás len tie, ktoré si pamätáme, z ktorých máme radosť, pri ktorých sa utuží naše zdravie, upevnia sa naše rodinné a priateľské vzťahy.

Myšlienku vystihuje výrok:  „Ak si bol na párty, ktorú si nepamätáš, bol si na nej zbytočne.“

 

Pri tejto príležitosti bude prebiehať od 22. do 30. júna 2022 aj v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Rožňave výtvarná aktivita s názvom „Takto trávim svoj voľný čas“. Výtvarná aktivita je určená pre deti a mládež vo vekovej skupine 10-15 rokov. Úlohou detí a mládeže je nakresliť kresbu, v ktorej znázornia ako prežívajú voľný čas. Cieľom výtvarnej aktivity je zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného využívania voľného času.

Podmienky zapojenia sa do aktivity:

  1. Formát kresby A4 (ľubovoľná technika)
  2. Podpísaný súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov a podpísaný súhlas rodiča s uverejnením diela (tlačivá nájdete v prílohe)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (tlačivo č. 1) je určený pre všetkých účastníkov. Súhlas s uverejnením diela a súhlas so spracúvaním osobných údajov (tlačivo č. 2)  je určený pre účastníkov, ktorých kresby budú uverejnené.

V tlačive  č.1 uvádza rodič svoj kontakt. Po ukončení výtvarnej aktivity, keď je známe, ktoré kresby RÚVZ zverejní,  je možné kontaktovať príslušného rodiča, informovať ho o zverejnení kresby jeho dieťaťa na web stránke RUVZ a zároveň ho požiadať o vyplnenie 2. tlačiva – v tomto tlačive je na rodičovi, ktoré informácie vyplní o svojom dieťati a s ktorými teda súhlasí, že budú zverejnené.

  1. Ku kresbe doplňte: meno, priezvisko, triedu a školu
  2. Kresby nám zašlite e-mailom na adresu: rv.lengova@uvzsr.sk do 30.06.2022

3 najzaujímavejšie kresby budú uverejnené na webovej stránke a na FB stránke RÚVZ so sídlom v Rožňave (www.ruvzrv.sk).

Ďakujeme Vám za spoluprácu.