Zmena údajov – Rozhodnutie MOM NsP sv.Barbory RV

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu vyznačuje
zmenu údajov uvedených v povolení.
Nové znenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo
RÚVZRV-EPI-2021/138-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2021:
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
IČO 36597341, právna forma Akciová spoločnosť,
so sídlom Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH, t
podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška,
člen predstavenstva Ing. Viktor Halíř,
predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA,
povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-36597341-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania -1. poschodie – pri vstupe do pavilónu A, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 2198/1,
04801 Rožňava

 

Celé znenie:Rozhodnutie _NsP-zmena_RUVZRV-EPI-2021_861-2-3