Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020

sp. zn.: OLP/3992/2020
Bratislava, 15.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie
v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa
11.05.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.
nariaďuje tieto opatrenia:

1. Všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení
negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe
14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
– osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
– tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou
poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými
ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby
s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami
vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne
ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky
povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že
ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
– osoby nad 75 rokov,
a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od
18. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

Všetkým osobám uvedeným vyššie, na ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii
v zariadeniach určených štátom a osobám blízkym a sprevádzajúcim sa za splnenia
podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdajú výsledok
negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Povinnosť
podľa tohto bodu odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID19 sa
nevzťahuje na osoby mladšie ako 3 roky. Osobám mladším ako 18 rokov, ktoré bez
sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej
izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom
regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

2. Všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili
túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej
republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa
bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby všetkým osobám, ktoré v období od 18. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie
Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,
vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
– vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov,
vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej
doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými
spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť
alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom
jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej
doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie
o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes) ,
– vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú
prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
– vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov
a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi
a krvných náhrad,
– zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo
spopolnenia,
– po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré
vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia
akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby,
a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky na tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich
z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu
štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov
navracajúcich sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej
republiky bez zastavenia a na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky
na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní,
– osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
– po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií,
medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na
území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
– poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich
rodinných príslušníkov,
– osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení
dočasného vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
– osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie
právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti
rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá
takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie
Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo
rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného
v tomto bode,
– po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky,
posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do
30.10.2020.
Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na
číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého
personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým
čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo
vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania
tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné
pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali
vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví
zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im
vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich
potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností
nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej
domácnosti. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu
a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených
civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu
rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných
oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do
30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú
držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o
takomto výkone práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od
otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr.
u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou
komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej
republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo
o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje
na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú
hranicu v jej sprievode.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach
susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej
republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú
hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3
udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je
povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu
(potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu
RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti
zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec
alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo
vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu
z územia Slovenskej republiky na územie Českej republiky alebo Rakúskej republiky a
sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je
povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu
(potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú
o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole
v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane
jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr.
potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade
sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa
týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a
v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne
oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a
s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ
uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto
osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa
laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto
skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia a miestne príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku
vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom
prostredí.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok,
iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania
osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej
sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na
prijímacie skúšky, zápis do školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie
Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu)
RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú štatút žiaka základnej
školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia
a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej
republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu
v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane
jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr.
potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné
vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych
rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba
postarať. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná
preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného
príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť
preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto
osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok
negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a
prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti
o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní
sa sami o seba postarať. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je
povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho
rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty
musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom
jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať
výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie
COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa
na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Poľska do vzdialenosti
10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež
nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike,
Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú pozemky na území
Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.
Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným
dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list
vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek
príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú
na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto
informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Termín: 18. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.
marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky
pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade
so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 11.05.2020
opatrenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a
podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659
eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť
páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky