Zrušenie MOM Obec Hrhov

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“)
a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol takto:
žiadosti organizácie Obec Hrhov, IČO: 00328294 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 29.09.2022 o zrušenie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ustanovenia § 19 zákona o poskytovateľoch vyhovuje a
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Obec Hrhov
IČO 00328294, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
so sídlom 363, 04944 Hrhov, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
starosta Ing. Ladislav Tankó
ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydané dňa 21.1.2021 rozhodnutím číslo RÚVZRV-EPI-2021/114-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2021.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené a právoplatné jeho zverejnením na webovom sídle RÚVZ RV

 

Celé znenie: zrusenie_RUVZRV-EPI-2022_1022-2